Skip navigation

Compliance – štandardy firemného správania

Od chvíle, kedy Jacob Eberspächer v roku 1865 založil svoju prvú remeselnú dielňu, sa meno Eberspächer stalo nielen  synonymom pre vynikajúce výrobky, ale aj pre hodnoty rodinného podniku, ktorý riadia po dobu piatich generácií jeho vlastníci. Spoločne so svojimi zamestnancami sme tieto hodnoty zakotvili do  vyhlásenia o programových cieľoch (mission statement) skupiny Eberspächer. Dodržiavanie zákonov a právnych predpisov, dodržiavanie interných predpisov a správanie sa v súlade so základnými etickými normami vždy a všade (teda dodržiavanie predpisov všeobecne) predstavuje základ, z ktorého vychádza naša ekonomická prosperita. Sme si vedomí svojej spoločenskej zodpovednosti voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom a spoločnosti ako celku a takisto svojej zodpovednosti chrániť životné prostredie a zachovávať prírodné zdroje. V rámci presadzovania týchto cieľov usilujeme nielen o to, prispieť k udržateľnému rozvoju našej firmy a spoločnosti ako celku, ale tiež získať a udržať si dôveru všetkých našich zamestnancov a obchodných partnerov.

Tento Kódex správania v jednom dokumetu načrtáva základy dodržiavanie právnych a regulačných predpisov a takisto morálneho a etického správania pri výkone podnikateľskej činnosti a v rámci vzájomnej spolupráce v skupine Eberspächer.

Spoločnosť Eberspächer ukladá svojim obchodným partnerom špeciálne pravidlá správania na základe Kódexu správania pre obchodných partnerov.